گزارش جلسه هیـأت مدیـره

گزارش جلسه هیـأت مدیـره

به تاریخ های  ۹۸/۰۶/۳۱ ، ۹۸/۰۷/۰۷ و ۹۸/۰۸/۰۸ جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل وتصمیمات آتی اتخاذ گردید .

۱-با توجه به اینکه جهت انجام امور اداری مربوط به زمین کانون (واقع درقدوسی غربی ) وتغییرکاربری آن رعایت ضوابط گردشگری وانجام امور اداری مربوط به این مورد ضروری است ودرهمین راستا دو فقره پیش نویس قرارداد به شماره های ۵۴۶/ط/۹۸ مورخه ۹۸/۰۶/۱۷ و ۴۵۷/ط/۹۸ مورخه ۹۸/۰۶/۱۷ توسط آقای مهدی اسدسنگابی ارائه گردیده پیش قرارداد های مذکور قرائت ومقررگردید پس از امضاء آن توسط رئیس محترم کانون اقدامات اجرایی آن انجام گردد .

۲-به منظورانجام تعاملات بیشتر با نیروی انتظامی وپیگیری امور مربوط به همکاران محترم که مرتبط با مجموعه تحت نظارت نیروی انتظامی است واینکه درجلسات مشترک بین کانون ونیروی انتظامی به این موارد تأکید گردیده جهت نیل به این منظورو مقصود آقایان علیرضا عباسپور، سلیمان توکلی ، اسماعیل یاری ، محمد شایانی ، علیرضا زارع وخانم فاطمه علائی به عنوان نمایندگان کانون تعیین ومعرفی گردیدند تا با تشکیل کارگروه به این مهم اهتمام ورزیده و با هماهنگی رئیس کانون به انجام امور محوله اقدام نمایند .

۳-نظربه رویه مرسوم ومتداول برگزاری همایشهای فصلی وبه منظور ارائه گزارش عملکرد هیأت مدیره درخصوص مسائل کلان  به خصوص چالشهای اخیرمقررگردید ازهمکاران محترم جهت حضور در همایش مورخه ۹۸/۰۸/۱۶ دعوت به عمل آید .

سخنگوی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

    محسن علمداری

Be the first to comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*