قطعنامه مجمع عمومی مورخه ۱۱/۷/۹۸ کانون وکلای دادگستری فارس ،کهگیلویه وبویراحمد

قطعنامه مجمع عمومی مورخه ۹۸/۷/۱۱ کانون وکلای دادگستری فارس ،کهگیلویه وبویراحمد

مجمع عمومی کانون وکلای دادگستری فارس ، کهگیلویه وبویراحمد درمورخه ۹۸/۷/۱۱با حضورجمع کثیری ازوکلای عضو تشکیل گردید و موارد ذیل به اتفاق آراء به تایید وتصویب حضاررسید .

  1-کانون وکلای دادگستری به اعتباراستقلال این نهاد کهن ، شاخص ارزشمند وبرجسته نظام قضایی کشور درمجامع جهانی وبین المللی و تکیه گاه مستحکم وقابل اعتماد مردم است لذا عدم توجه متولیان قوای سه گانه کشوربه حیات وبقاء این نهاد واستقلال آن ودرخواستها و انتظارات مشروع وکلای دادگستری وکانون های متبوع آنها آسیب های جدی به حقوق اساسی مردم وبه تبع آن حقوق حرفه ای وکلای دادگستری وارد خواهد آورد وتزلزل درآراء وبی اعتمادی مجامع جهانی وبین المللی نسبت به نظام قضایی کشوررا به دنبال خواهد داشت

  2-از رئیس محترم قوه قضاییه درخواست دارد درشرایطی که با شروع دوره ای جدید دردستگاه قضا امر مبارزه با فساد دردستورکارقرارگرفته ویکی ازعوامل مفسده زا افزایش بی رویه و بی ضابطه ی وکیل دادگستری است که موجب تهدیدات سلامت دستگاه قضا و اختلال درنظارت علمی وحرفه ای واخلاقی شاغلین به حرفه وکالت وآسیب به ساختارهای اقتصادی واجتماعی کشورو درنتیجه عدم استقلال وکیل ونهاد وکالت خواهد شد ، ضمن پیشگیری ازجذب بی ضابطه وکیل وفق اصل ۱۵۶ قانون اساسی مانع دخالت نهاد های موازی وابسته به دستگاه قضا درامروکالت شوند و درصورت ضرورت جذب وکیل و افزایش سطح اشتغال جوانان با استفاده ازظرفیت ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت برنامه ریزی نمایند .

  3-نمایندگان محترم مجلس که خود عنوان وکیل عموم ملت را دارند ودرراستای سوگند موضوع اصل ۶۷ قانون اساسی مکلف به حفظ حقوق ملت وخدمت به مردم ودفاع ازقانون اساسی هستند ، دراجرای اصل یاد شده لازم است به نحو مقتضی ازورود ضررجبران ناپذیری که به حقوق افراد ملت و وکلای دادگستری که ازاجرای آیین نامه اصلاحی ماده منسوخ ۱۸۷ برنامه سوم توسعه واقدام مرکز مشاورین قوه قضاییه دربرگزاری آزمون وکالت وارد میگردد ، ممانعت به عمل آورند .

  4- رئیس جمهور محترم ، رئیس دولت تدبیر وامیدکه خود نیز یک وکیل دادگستری است به تأسی ازسوگند مقدسی که درمقام رئیس جمهورمردم ادا نموده است ، به رسالت قانونی وتاریخی خود که همانا نظارت بر اجرای دقیق وصحیح قانون اساسی وصیانت ازاین میثاق ملی وجلوگیری ازنقض قوانین است ،عمل نموده وازآثار وتبعات منفی وارده به حقوق ملت وجامعه وکالت که متأثر ازاجرای آیین نامه خلاف قانون ماده ۱۸۷ وبه تبع آن برگزاری آزمون وکالت توسط نهاد موضوع این آیین نامه است  تدبیر و چاره اندیشی نماید .

  5-ازاتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور وهیأت مدیره ها ووکلای کانون های سراسرکشور مصرانه درخواست دارد که دراین شرایط حساس به رسالت و وظیفه نمایندگی خود با قدرت وجدیت عمل کنند و حافظ حقوق ومنافع مردم وجامعه وکلای دادگستری کشورباشند .

  6-خانواده بزرگ وکلای دادگستری فارس ، کهگیلویه وبویراحد ازکیان وحیات کانون وکلا به عنوان یک نهاد مستقل وپرقدمت مدنی ایران با تمام توان دفاع خواهند کرد وازهمه مجاری وظرفیت های قانونی برای پاسداری ازخانه کهن خویش وحریم آن که همانا استقلال کانون وکلاست بهره خواهند برد و هرگزازحقوق خویش دست نخواهند کشید و درصورت عدم توجه به درخواست های مشروعشان حق استفاده ازظرفیت های قانونی دیگر منجمله تجمعات اعتراضی موضوع اصل ۲۷ قانون اساسی را برای خود محفوظ خواهند داشت .

مجمع عمومی وکلای دادگستری کانون فارس ،کهگیلویه وبویراحمد

Be the first to comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*