گزارش جلسه هیـأت مدیـره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد

گزارش جلسه هیـأت مدیـره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد

به تاریخ های  98/06/03و ۹۸/۶/۱۲ جلسه هیأت کانون وکلای دادگستری منطقه فارس به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل وتصمیمات آتی اتخاذ گردید .

۱-آئین نامه کمیسیون نظارت وبازرسی کانون وکلای دادگستری فارس وکهگیلویه وبویراحمد در۱۸ ماده و ۵ تبصره به تصویب رسیـد .

۲-به منظورآغازمرحله مقدماتی انتخابات دوره سی ودومین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس وکهگیلویه وبویراحمد دراجرای ماده یک آئین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری اعضا هیأت نظارت مقرردرماده مذکوربه شرح ذیل تعیین ومعرفی گردیدند :

آقایان سید اسداله افقهی ، سید هدایت اله جعفری ، سید ابراهیم مشکات وحسین مرادی با ریاست رئیس کانون به عنوان رئیس هیأت نظارت به عنوان اعضاء اصلی وخانم محبوبه فروغ وعسکرمحمدی به عنوان اعضاء علی البدل معرفی گردیدند ضمناً نظربه امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی مقررگردید مقدمات  اجرائی کارازطریق شرکت پویا رایانه انجام شود .

Be the first to comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*