گـزارش جلسه هیـأت مدیـره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد ۹۸/۰۴/۳۰ و ۹۸/۰۵/۰۶

گـزارش جلسه هیـأت مدیـره
به تاریخ های ۹۸/۰۴/۳۰ و ۹۸/۰۵/۰۶جلسه هیأت کانون وکلای دادگستری منطقه فارس به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل وتصمیمات آتی اتخاذ گردید .
۱-نظربه اینکه زمین موضوع قرارداد شماره ۱۳۵۱۵ – ۱۳۳۳/۱۰/۲۹ منعقده بین کانون وکلای دادگستری فارس وشرکت عمران شهرجدید صدرا عدواناً توسط بیمارستان پیوند اعضاء تصرف شده وبرهمین اساس کانون اقدام به طرح دعوای کیفری موضوع پرونده کلاسه ۹۳۰۶۳۱ شعبه بیستم بازرپرسی دادسرای عمومی شیراز تحت عنوان تصرف عدوانی نموده که النهایه منتهی به صدورقرارجلب دادرسی شده ، و دراطراف زمین مذکورتأسیسات وساختمانهائی توسط بیمارستان مذکوراحداث وایجاد شده که علاوه بر آنکه راه دسترسی به ملک مذکورمحدود شده ، موجب تنزل ارزش آن گردیده ومذاکرات اصلاحی بین کانون ومسئولین بیمارستان مذکورومدیرعامل شرکت صدرا مطرح وزمینهای دیگری جهت انجام معاوضه به کانون پیشنهاد گردیده ومقررگردیده جلسه ای با حضورنماینده تام الاختیارکانون ومسئول یا مسئولین بیمارستان پیوند اعضاء دو شرکت صدرا تشکیل تا درخصوص چگونگی شرایط معاوضه اتخاذ تصمیم شود، هیأت مدیره موافقت خود را با اصل معاوضه به جهات مشروحه فوق اعلام نمود وآقایان شیرزاد رحمانی و احمد ابوالپوربه عنوان نمایندگان تام الاختیارکانون جهت شرکت درجلسه مذکورتعیین گردیدند تا پس ازاتخاذ تصمیم و اعلام نتیجه جلسه گزارش امرجهت اتخاذ تصمیم نهائی به کانون اعلام گردد .
۲-گزارش مورخه ۹۸/۰۵/۰۶ بازرس محترم کانون متضمن پیشنهاد برگزاری آزمون ورودی جهت جذب متقاضیان مشمول بند دال ماده ۸ لایحه قانون استقلال وکلای دادگستری مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب قرارگرفت ، ضمناً مقررگردید با عنایت به اصل ۲۸ قانون اساسی ، ضرورت تفسیر مضیق ازبند دال ماده هشت لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ، ماده ۳۳ آئین نامه قانون استقلال ، کانون وکلا عموم واطلاق بند (هـ ) ماده ۶ لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری وبه ویژه ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که جذب کارآموزان وکالت را موکول به اخذ آزمون ازمتقاضیان اخذ پروانه کارآموزی نموده است وبر اساس تبصره ۱ ذیل این بند مشمولین بند دال ماده ۸ مکلف به طی دوره کارآموزی هستند وهمچنین محمول بودن معنی عرفی بند دال موصوف بر معنی شایع ومتعارف آن و به سخن دیگربنا به عمومات فقهی وحقوقی لفظ عام ومطلق ناظربه فرد شایع ومتعارف آن است که با این وصف بند دال مذکور افاده ی عام نمی نماید وتوجهاً به اصل اباحه که برگزاری آزمون را درمورد این دسته ازمتقاضیان تجویز می نماید ، لذا مقررگردید ازتاریخ تصویب این مصوبه درخواستهای متقاضیانی که تا کنون تشکیل پرونده نداده اند مشمول این مصوبه واقع و با اخذ آزمون کتبی (تشریحی ) که ازطریق کمیسیون آزمون ورودی کانون وکلا انجام و نتیجه آن به هیأت مدیره اعلام خواهد شد ، قبول شدگان برابرشرایط دیگرمقرردرقانون و آئین نامه جذب شوند ، درهمین راستا مقررگردید آئین نامه برگزاری آزمون ازطریق کمیسیون آزمون ورودی تهیه وجهت تصویب به هیأت مدیره اعلام گردد.
سخنگوی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس
محسن علمداری

Be the first to comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*