اطلاعیه کمیسیون اختباروکارآموزی درخصوص تاریخ اختبار کتبی اردیبهشت ماه ۹۸

به نام خدا

اطلاعیه کمیسیون اختباروکارآموزی درخصوص تاریخ اختبار کتبی اردیبهشت ماه۹۸

بدین وسیله به اطلاع کارآموزان وکالت واجدشرایط شرکت دراختبار می رساند:اختبارکتبی حقوقی وکیفری روزهای چهار شنبه وپنج شنبه وجمعه(۱۱و۱۲و۱۳اردیبهشت ماه)برگزار می شود.

داوطلبان واجدشرایط می بایست تقاضای کتبی خودرا مبنی برآمادگی شرکت دراختبارازتاریخ۹۸/۰۱/۱۹لغایت ۹۸/۰۱/۳۱به مدت ۱۳روز به انضمام مدارک زیر به دبیرخانه کمیسیون اختبار وکارآموزی تسلیم نمایند.

۱-کارنامه کارآموزی مشتمل برحداقل طی ۱۸ماه دوره کارآموزی وشرکت درحداقل ۳۶جلسه دادگاه بارعایت تنوع محاکم وموضوعات، و۱۸جلسه سخنرانی مورد تأیید وگواهی وکیل سرپرست وگواهی دایره معاضدت قضائی کانون وکلای دادگستری فارس.

۲-تعداد۱۸ فقره گزارش ازپرونده های حقوقی وکیفری به صورت خوانا ودست نویس که به تأیید وکیل سرپرست رسیده باشد.(ضمناًگزارش های مذکورازجلسات دادگاه های منعکس دردفترچه  کارآموزی باشد.).

۳-حداقل ۳۶ جلسه شرکت درکارگاه ها وکلاس ها ی آموزشی.

۴-تمدیدپروانه کارآموزی وکالت همراه بااصل پروانه.

۵-ملبغ پانصدهزارریال برابر پنجاه هزارتومان بابت هزینه اختبار پرداختی دربانک تجارت شعبه کانون .

۶-دوقطعه عکس۴*۳

۷-مدرک کامپیوتر*ICDL  *الزامی می باشد.

کسانی که واجدشرایط شرکت درآزمون بوده وواجد شرایط استمهال می شوند وقبلاًاستمهال نکرده اند می بایست درخواست کتبی خود باذکرعلل موجه،مستندبه مدارک درموعد فوق الذکر تحویل دبیرخانه کمیسیون نمایند.

منابع آزمون:

الف:حقوقی(قوانین مدنی،مسئولیت مدنی،امورحسبی،تجارت،ثبت،کلیه قوانین راجع به اراضی،شهرداریها،تملک   اراضی، خانواده، روابط موجرومستأجر)

ب:آئین دادرسی مدنی،قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب،قانون دیوان عدالت اداری،اجرای احکام مدنی

ج:کیفری (قانون مجازات اسلامی وکلیه قوانین پراکنده درامورجزائی)

د:آئین دادرسی کیفری،قانون اجرای احکام کیفری.

 

                                                      کمیسیون اختبار وکارآموزی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

 

Be the first to comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*