گزارش جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد

به تاریخ ۹۷/۱۱/۱۴ جلسه ی هیأت کانون وکلای دادگستری فارس  با حضورامضاکنندگان ذیل تشکیل گردیده ، درخصوص موارد مشروحه ذیل اتخاذ تصمیم گردید :
۱-نظربه اینکه دراوائل هفته آتی روزهای شنبه و دوشنبه به تاریخهای بیستم و بیست ودوم بهمن ماه تعطیل است روزیکشنبه بیست و یکم بهمن ماه سیستم اداری کانون تعطیل اعلام گردید .
۲-طرح تأسیس مرکز تنظیم اسناد عادی کانون وکلای دادگستری فارس که درسه فصل مشتمل برمقدمه ، اهداف وجهات توجیهی طرح و خط مش وبرنامه های اجرای طرح تهیه گردیده به هیأت مدیره ارائه ومورد تصویب قرارگرفت مقررگردید جهت تنظیم وتدوین آئین نامه اجرائی و عملیاتی کردن به کمیسیون طرح و برنامه کانون محول گردد .

سخنگوی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس
محسن علمداری

Be the first to comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*