گزارش شصتمین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد

شصتمین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس وکهگیلویه و بویراحمد درتاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۷ با حضورامضا کنندگان ذیل از اعضا هیأت مدیره تشکیل وتصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردیـد:
۱-درمورد گزارش ۲۲/۱۰/۱۳۹۷ حسابدار کانون دائر بر اینکه هزینه تنظیم سند رسمی انتقال ساختمانهای مرکزداوری و دادسرا و دادگاه انتظامی کانون به نام شخص حقوقی کانون وکلا و به ترتیب ۴,۸۹۸,۰۰۰ ریال و ۵,۳۶۹,۰۰۰ ریال به منظور مراقبت و ضبط اموال کانون مقررگردید نسبت به پرداخت وجوه مذکور جهت انجام مقدمات انتقال از طریق حسابداری کانون انجام شود .
۲- مفاد نامه واصله از اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۴درخصوص انعکاس دستور جلسه شورای اجرایی مورخه ۲۷/۱۰/۱۳۹۷مطرح و درخصوص بخشی از صورتجلسه به شرح ذیل مذاکره و اظهار نظرگردید :
اولاً : بسط وتوسعه تشکیلات اداری اتحادیه تحت عنوان معاونتها یا کمیسیونها که نوعاً موجب موازی کاری با تشکیلات کانونهای مستقل سراسرکشور است ودراجراء گاه باعث ایجاد تزاحم می شود با فلسفه تأسیس اتحادیه که نقش هماهنگ کننده و ایجاد رویه واحد دراداره امورکانونها دارد سازگارنیست و ازطرفی هزینه های آن نیز به نحو غیرمستقیم به کانونها تحمیل می شود وازاین رو تصمیم کانون فارس مبنی برمخالفت با گسترش و تأسیس کمیسیونها و معاونتهای غیرضروری به شورای اجرائی اعلام گردد.
ثانیاً : نظربه اینکه کانون فارس به منظور پیشگیری ازتمرکز وکلا وکاراموزان غیرعضو و تأسیس دفترازناحیه آنها در حوزه های خارج از حوزه محل اشتغال تمهیدات مؤثری بکاربرده که تا حدودی موجب نظارت و کنترل این گونه اقدامات غیرمجازگردیده است مقرر گردید مراتب به شورای اجرایی منعکس تا در اجرای بند هفتم دستور جلسه شورای اجرایی مورخه ۲۷/۱۰/۹۷ پیشنهاد و ازسوی سایرکانونها مورد اجرا قرارگیرد .
ثالثا : با توجه به اینکه درحاشیه مراسم تحلیف سه شنبه مورخ ۲۵/۱۰/۹۷ درخصوص طرح مورد ارائه شورای عالی استانها راجع به اصلاح تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها درخصوص دفاتر وکلا و کارشناسان وغیره ازمقامات ذیربط دعوت به عمل آمده ومذاکراتی معمول خواهد شد مقررگردید نتیجه مذاکرات در اجرای بند ۴ دستور شورای اجرائی به شورای مذکور اعلام گردد .
سخنگوی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس
محسن علمداری

Be the first to comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*