گزارش جلسه هیأت مـدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

گزارش جلسه هیأت مـدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

 

به تاریخ ۹۷/۵/۱۴ جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه وبویراحمد به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل وتصمیمات ذیل اتخاذ گردید .

۱-نظربه راه اندازی مرکزداوری وفعالیت قریب الوقوع آن به منظورتسهیل درامورحرفه ای همکاران و تقویت مرکز مذکور مقررگردید به نحو مقتضی به همکاران یادآوری شود درقراردادهای حق الوکاله وهمچنین تمامی قراردادهایی که درحوزه های مختلف برای موکلین یا مراجعین تنظیم می نمایند با جلب نظراصحاب قرارداد مرکزداوری کانون را مرجع حل اختلاف اجرایی و تغییرمفادی ناشی از قرار داد معرفی نمایند .

۲-به منظورتنظیم بهینه اموراداری مرکز داوری و دایره معاضدت مقررگردید با هماهنگی روسای مراکز مذکور نسبت  به تنظیم وتمهید امور اداری و ساختاری مراکز یاد شده اقدام و تجهیزات و ملزومات مورد نیاز فراهم گردد.به همین منظور ساختمان شماره ۲ کانون واقع در خیابان پیروزی به دایره معاضدت اختصاص یابد .

۳-به منظورتوسعه تعاملات بین کانون وسایرنهادهای عمومی با برگزاری نشست مشترک هیأت مدیره کانون وهیأت مدیره نظام پزشکی موافقت ومقررگردید وقت مناسب جهت برگزاری همایش مشترک مذکور تعیین وازاعضا هیأت مدیره ومسئولین نظام پزشکی فارس دعوت بعمل آید .

۴-با عنایت به بازدید اخیرهیأت مدیره کانون ازتشکیلات روزنامه خبروبه منظوررابطه متقابل این روزنامه وتوسعه روابط مطبوعاتی مقارن با روزخبرنگاردعوت ازمدیرمسئول روزنامه خبرو هیأت همراه ایشان مورد موافقت هیأت مدیره قرارگرفت .

سخنگوی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

محسن علمداری

Be the first to comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*