گزارش جلسه هیأت مـدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

گزارش جلسه هیأت مـدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

 

به تاریخ ۷/۵/۹۷ جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه وبویراحمد به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل وتصمیمات ذیل اتخاذ گردید .

۱-به منظورتقویت بنیه و جایگاه علمی نشریه علمی- تخصصی کانون با عنایت به پیشنهادات واصله ازکمیسیون انتشارات و سردبیرمجله مقرر گردید شخصیت حقوقی مجله وهیأت تحریریه آن ازشخصیت صنفی کمیسیون انتشارات کانون وکلا مستقل باشد و سردبیر و مدیر مسئول مجله تحت نظارت هیأت مدیره کانون فعالیت نمایند همچنین ترکیب هیأت تحریریه به وسیله کمیسیون انتشارات پیشنهاد و پس از تصویب مدیرمسئول وسردبیرجهت تایید نهایی درهیأت مدیره مطرح شود کمیسیون انتشارات اموراجرایی و اداری نشر و چاپ مجله را کما کان  تحت نظارت  رئیس کمیسیون انتشارات به عهده خواهد داشت .

۲-درخـواست کمیسیون فرهنگ وهنردرخصوص بزرگداشت استاد محمود دولت آبادی مطرح که با ملاحظه و اهمیت تمجید از مفاخرفرهنگی و ادبی کشورونقش کانون وکلا بعنوان یک نهاد مدنی درتقویت وترویج این گونه حرکتهای اجتماعی و فرهنگی وبا اصل برگزاری مراسم مذکورموافقت ومقررگردید درخصوص زمان برگزاری وقت و هنگام مناسبی درنظرگرفته شود .

۳-نظربه مصوبه مورخه ۱۲/۴/۹۷ درخصوص کارآموزان ورودی سال ۱۳۹۶ که درسهمیه استان کهگیلویه وبویراحمد قرارگرفتند و اکنون درخواست طی دوره کارآموزی دراستان فارس را دارند با ملاحظه تقاضاهای واصله تصمیم وبا توجه به معاذیرمطروحه با طی دوره کارآموزی آنها به صورت موقت دراستان فارس به تبع محل اشتغال وکیل سرپرست موافقت شد و متقاضیان مکلف گردیدند نسبت به اجرای بندهای ۲ ، ۳ و ۴ شرایط مقرردرمصوبه مورخ ۱۲/۴/۹۷ اقدام نمایند بدیهی است انجام دوره کارآموزی آنها دراستان فارس منوط به ارائه و احرازشرایط مقرردربندهای ۲و۳و۴ آئین نامـــــه مذکـــورمی باشد و انجام دوره کارآموزی نامبردگان درحوزه فارس به معنای اجازه اشتغال به حرفه وکالت پس ازاخذ پروانه درحوزه فارس نخواهـد بود وهمه قبول شدگان سهیمه کهگیلویه وبویراحمد میبایست پس ازاخذ پروانه وکالت پایه یک درحوزه مذکوراشتغال به کارداشته باشند .

۴-درخواست رئیس مرکزداوری کانون مبنی برتأمین تجهیزات مورد نیازمرکزداوری مطرح ومقررگردید وسایل مورد نیازوملزومات اعلامی تحت نظارت نایب رئیس کانون فراهم گردد ضمناً نظربه اینکه تهیه و تجهیزکلاسها و اجرای برنامه های آموزشی مرکزداوری مستلزم پرداخت وتأمین هزینه های اجاره سالن و تهیه برخی ازملزومات است لذا هزینه های متعلقه به وسیله کانون تأمین و سپس ازمحل درآمد های ناشی  ازحق ثبت نام های وصولـی برداشت خواهــد شد .

سخنگوی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

محسن علمداری

Be the first to comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*