گزارش بیست و هفتمین جلسه هیأت مـدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

گزارش بیست و هفتمین جلسه هیأت مـدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

بیست وهفتمین جلسه هیأت مدیره با حضورتمام اعضاء اصلی هیأت مدیره درتاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۷ تشکیل وتصمیمات زیراتخاذ گردید :

۱-پیشنهاد آقای شیرزاد رحمانی رئیس کمیسیون ماده ۸ درخصوص معرفی اعضا کمیسیون مطرح و۷ عضو کمیسیون معرفی و تعیین گردیدند .

۲-پیشنهاد رئیس کمیسیون طرح وبرنامه مطرح و طرحها و برنامه های مقرردرپیشنهاد اعلامی ازحیث کلیات مورد موافقت قرارگرفت و مقررگردید جزئیات درجلسه مشترک به طورفوق العاده مورد مطالعه واظهارنظرواقع شود.

۳-نامه بانک مهراقتصاد خطاب به کانون وکلا مبنی برمعرفی ۱۰ تن ازوکلای مجرب مطرح مقررگردید مراتب به همکاران اطلاع رسانی شود تا متقاضیان حداکثرتا پایان خردادماه تقاضای کتبی خود را به هیأت مدیره تسلیم نمایند.

۴-پیشنهاد کمیسیون بیمه وبازنشستگی دایربراعمال تخفیف پلکانی ۴% حق بیمه نسبت به کارآموزان و وکلای دادگستری دردوسال اول اخذ پروانه وکالت مطرح و مقررگردید کارآموزان وکالت درطول دوسال دوره کارآموزی ازکل ۴%حق بیمه معافیت داشته باشند و وکلا پس از اخذ پروانه وکالت دراولین سال ۳% ودرسال دوم ۲% ازحق بیمه مزبورمعافیت حاصل نمایند . بدیهی است معافیت مقررمنوط به رعایت مدت های مقرردراین مصوبه ازحیث طول دوره کارآموزی ومشروط به تمدید پروانه درآبان ماه هرسال وعدم تأخیردرپرداخت حق عضویت می باشد.

۵-درخواست کمیسیون ورزش مبنی براجرای برنامه های مفرح عمومی ورزشی اعم از پیاده روی خانوادگی ، تپه نوردی و تورگردشگری سی سخت مطرح ومورد موافقت قرار گرفت .

۶-درخواست همسران دراویش سلسله نعمت الهی کنا بادی ساکن شهرستان کوار مبنی برمعرفی وکیل تسخیری مطرح و مقررگردید به متقاضیان ابلاغ شود با طرح تقاضا درمرجع قضائی ذیربط ودرخواست معرفی وکیل تسخیری به مراجع مذکوردرصورت درخواست دادگاه ازکانون وکلای تسخیری جهت متهمین معرفی خواهد شد .

۷-تقاضای کمیسیون حقوق بشرمبنی برمعرفی وکلای داوطلب دفاع ازمتهمین پرونده دراویش درکوارمطرح مقررگردید مراتب به کمیسیون مذکورارجاع تا درصورتی که همکاران داوطلبانه مایل به دفاع ازمتهمین پرونده مذکور باشند هماهنگی لازم جهت معرفی وکلای مذکوربه خانواده های دراویش بعمل آید .

۸-درخواست خانم نازنین سالاری رئیس کمیسیون حقوق بشردرخصوص برگزاری کارگاه آموزشی موضوع نحوه مشاوره و دفاع درپرونده های خشونت با حضورآقای دکترایروانیان و خانم دکترنسرین دانش (روانشناس ) مطرح ومورد موافقت قرارگرفت .

سخنگوی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

محسن علمداری

Be the first to comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*