اسامی اعضا کمیسیون دادگاه شعبه ششم

ردیف نام نام خانوادگی تلفن همراه سمت
۱ حسن اژدری رییس
۲ حمید رزمجویی عضو
۳ محمد شکرشکن عضو
۴ سعید سالاری عضوعلی البدل
۵ علیرضا نجفی عضوعلی البدل