اسامی اعضا کمیسیون دادگاه شعبه ششم

ردیف نام نام خانوادگی تلفن همراه سمت
۱ حسن اژدری  ۰۹۱۷۱۱۸۴۰۸۸ رییس
۲ حمید رزمجویی  ۰۹۱۷۳۱۱۷۳۶۹ عضو
۳ محمد شکرشکن  ۰۹۱۷۱۰۰۴۶۸۶ عضو
۴ سعید سالاری  ۰۹۱۷۱۱۱۰۰۹۵ عضوعلی البدل
۵ علیرضا نجفی  ۰۹۱۷۳۱۵۸۶۹۲ عضوعلی البدل