اسامی اعضا هیأت تحریریه مجله علمی تخصصی

ردیف نام نام خانوادگی تلفن سمت
۱ دکتر کوروش استوارسنگری  ۰۹۱۷۳۱۵۰۵۸۱ سردبیر
۲ دکتر مجتبی واعظی  ۰۹۱۷۱۱۰۹۷۹۴ مدیرمسئول مجله
۳ دکتر محمد امامی  ۰۹۱۷۱۸۷۵۹۵۵ عضو
۴ هومان پارسا  ۰۹۱۷۳۱۱۱۰۹۴ عضو
۵ دکترمسعود رضا رنجبر  ۰۹۱۷۳۱۳۵۳۷۴ عضو
۶ دکترامیرحسین رهگشای  ۰۹۱۷۷۱۸۱۴۶۳ عضو
۷ دکترفضل اله فروغی  ۰۹۱۷۱۱۸۴۳۶۱ عضو
۸ دکترمصطفی فروتن  ۰۹۱۲۸۲۰۴۶۸۲ عضو
۹ دکترحکمت اله عسکری  ۰۹۱۷۱۱۸۴۹۰۰ عضو
۱۰ دکترمصطفی ماندگار  ۰۹۱۲۱۰۰۵۹۵۵ عضو
۱۱ دکترمحمد باقر عامری نیا  ۰۹۱۷۱۱۳۲۰۰۷ عضو
۱۲ دکترمهدی هوشیار  ۰۹۱۲۴۳۴۳۰۸۰ عضو
۱۳ دکترمسعود زمانی عضو
۱۴ دکترنادر مردانی  ۰۹۱۷۳۱۳۹۶۶۲ عضو
۱۵ حسین مرادی  ۰۹۱۷۱۱۱۰۰۵۴ عضو
۱۶ آیدا نصیری  ۰۹۱۷۳۰۵۱۶۰۷ مدیراجرایی
۱۷ دکترامیر ایروانیان  ۰۹۱۷۲۱۹۲۶۸۷ عضو