آشنایی با کانون

کانون وکلای دادگستری فارس یکی از برجسته ترین نهادهای حرفه ای نظامقضائــــی کشور پیشینـــه  وپیشینه ای پر افراز و نشیب دارد.که ذکر جزئیات آندراین مجال نمی گنجد ولازم است تا شرح وبسط آن در فرصتی بیشتر با همت دانشوران وفرهیختگانپیش کسوتی که یا خود مستقیماً در مقاطع مختلف تاریخی ناظر بوده اند ویا از آناطلاع دارند به دقت تدوین گردد .

کانون وکلا منطقهفارس با عنوان کانون فارس و بنادر همراه با کانونهای وکلا تهــــران و آذربـــــایجان سهکانون متشکله درایران پيش از سال ۱۳۲۶ بوده استسوابق موجوددربایگانی کانون وکلایفارس بیانگر این  است که از حدود سال ۱۳۱۵ شمسی ومقارن با تصویب قانون، کانون وکلای دادگستریفارس و بنادر شامل محدوده جغرافیایی استان فارس، استان بوشهر، استان کهگیلویه و بویراحمد و قسمتهایی از استان خوزستان تا حدود بهبهان و نیز استان هرمزگان بصورت تشکیلاتی  ابتدایی ولی نسبتاً فشرده وجود داشته است .

سوابق و دفاترثبت ناموکلاء وابسته به کانون فارس درآن زمان نشان می دهد که تعداد وکلا فارس از درجه یک تادرجه ۳ به حدود یکصد نفر بوده است.که دراین میان تعدا وکلای پایه یک کمتر ازديگران بوده اند . ادارهامور کانون درآن سالها از سوي رییس  دادگستری استان به یکی از وکلای موجه،قدیمی و خوشنام واگذار می شده است. لیکنکانون وکلا تا حدود سال ۱۳۲۷ دارای شخصیت حقوقی مستقل نبوده است .پروانه وکالت (یا بهاصطلاح آن زمان جواز وکالت) از سوي اداره ای از ادارات وزارت عدلیه (دادگستری) بنام«قسمتتشکیلات وکلاء » که زیر نظر وزیر عدلیه (دادگستری ) قرارداشته صادر می شده است.

رفیع وکلا نیز بوسیله هیئتهای ممتحنه که از همان قسمت تشکیلات وکلا وزارت دادگستری به مراکزاستان(ازجمله فارس ) اعزام می شده اند  با گرفتن آزمون از وکلا انجام می گرفته است . دررویداد تخلف انتظامی وشکایت از وکیل دادگستری نیز وزیر دادگستری نخست دستورتهيه گزارش را به رؤسایدادگستری های استان داده وپس از بررسی چنانچه تخلف مهم بود با اعزام بازرسها به محل وقوع تخلفموضوع را رسیدگی نموده و وکیل متخلف را به مجازاتهايی از توبیخ کتبی تا تعلیق و ابطال جواز وکالت(انفصال دائم) محکوم می کرده اند.

 

 درسال ۱۳۲۷ وبه دنبال تلاشهایی که از طرف وکلای دادگستری درتمام کشوربه ویژه درتهران به عمل آمد تشکیلاتی نیمه مستقل به نام کانون وکلای دادگستری در تهران ، تبریز وشیرازکه تعداد وکلای مقیمدرآن مناطق نيز كم نبودند ؛ به وجود آمد. برپايه  مقررات ، ریاست کانون وکلای هراستان به عهدهدادستان همان استان بوده  ویکی از وکلای قدیمی و خوشنام سمت معاونت ریاستکانون وکلا را به عهده می گرفت

درفارس نخستين مسئول کانونوکلا در جايگاه معاون دادستان استان شادروان احمد نادری از وکلای خوشنام دادگستری بود. در راستای تشکیل کانون وکلاء ؛ شخصیت حقوقی نیمه مستقلی با توانگشايش حساب جاری در بانك به نام کانون وکلاء به این موسسه داده شد. دراینسالها تعداد وکلای دادگستری استان فارس (به معنای جغرافیایی آن زمان)  شامل وکلای درجه یک و دووسه و کارگشا به یکصدتن می رسیدند و وکلای پایه یک به ویژه وکلای دارای پایه علمی لیسانسحقوق بسیاراندکبوده اند . درسال ۱۳۳۱ یکی از آرزوهای وکلای دادگستری که داشتنکانونی مستقل با كوشش بسیار جامه  عمل پوشیده ،لایحه قانونی استقلال کانون وکلا که با استفادهاز اختیارات قانونی نخست وزیر وقت انجام گرفت ،

تدوین گردید به هرروی انتخاباتی برای تعیین ۵ نفر اعضاء هیئت مدیره کانون وکلای فارس برگزارشد، و شادروان احمد نادری به ریاست اولین دوره هیئت مدیرهکانون وکلای مستقل دادگستری فارسو بنادر انتخاب شدند. پس ازتصویب نهایی قانون استفلال کانون وکلا درسال ۱۳۳۳ونیز تصویب آئین نامه آن گرفته است.

حوزه عملکرد کانونوکلای فارس وبنادر مقارن این زمان شامل سه استان فارس ، بوشهر وکهکیلویه وبویراحمدبوده  که هم اکنون نیز کانون وکلای فارس شامل دواستان منهاي بوشهر می باشد.

پس از پیروزی انقلاباسلامی ایران روند انتخابات کانون وکلای فارس و بنادر طبق قوانین مربوطه انجاممی گرفته وعلیرغم فترتی که در انتخابات کانونهای وکلای مرکزی (تهران )وتبریز(آذربایجان شرقی وغربی)پس ازانقلاب پیش آمد  اولین دوره انتخابات کانون وکلا فارس وبنادردرموعد مقرر قانونی یعنی در تاریخ ۲۰/۲/۵۸ ( سه ماه پس ازانقلاب ) وبا حضور۴۶ نفر از وکلای رأی دهنده انجام شد و تا کنون هر دوسال  یکبارانتخابات باشرکت وکلای وابسته به کانون فارس انجام پذیرفته است .در سال ۱۳۹۲ بيست و نهمين دورهانتخابات برگزار شدشمار کل وکلای دادگستری وابسته به کانون وکلای دادگستریمنطقه فارس درمدت موجودیت این کانون متغیر بوده  وامروزه همه وکلای پایه یکبیش از ۲۵۰۰تن و شمارکارآموزان وکالت بیش از۴۰۰ تن می باشند. رؤسای کانون وکلاء دادگستری منطقه فارس از بدو تأسیسعبارت بوده اند از جنابان شادروان احمدنادری،جعفرابطحی، شادروان حسین استقلال (دوره موقت ) شادروان لطف اله مجاب و ابطحی، امحمد خليلي اعلم، علی مندنی پور  و بهنام اکبری و ريیس  فعلی کانون وکلاء که دکتر بهنام اکبری می باشند تشکیلات وشعب کانون وکلا دادگستری فارس دررأس تشکیلات کانون وکلاء فارس هیئت مدیره کانون قراردارد که مرجع عالی تصمیم گیریها  طبق قوانین و مقررات وکالت میباشد ، دیگر شعب وکمیسیونها توسط هیأت مدیره انتخاب می شوند .

 کمیسیون اختبار وکارآموزی انفورماتیک، دایره معاضدت  قضائی ، دادسرا ودادگاه انتظامی از جمله تشکیلات درونی کانون است.